Webshop Ik wil vrijblijvend advies

Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement

Beleid

BlueJack is een handelsnaam van Quote Invest B.V. de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37102699. BlueJack respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door BlueJack worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.bluejack.nl (hierna: ‘de website’). BlueJack acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. BlueJack zal je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

 

Doeleinden

BlueJack verwerkt persoonsgegevens die je zelf verschaft aan BlueJack, zoals bij:

- Telefonisch of mailcontact of het versturen van een bericht middels de offerte- of supportformulier op de website;

- Het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met BlueJack wat betreft de levering van producten en/of dienstverlening;

- De inschrijving voor en de ontvangst van nieuwsbrieven.

 

Persoonsgegevens worden door BlueJack verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met jouw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

a) Om uitvoering te geven aan een door jou, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek, een tussen jou en BlueJack gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van jouw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst tussen jou en BlueJack.

De door je aan BlueJack verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor je deze persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om je contactverzoek of verzoek tot het sluiten van een overeenkomst te kunnen behandelen of om een met jou gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Indien je een overeenkomst met BlueJack hebt gesloten, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerkt indien en voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is.

In het kader van de uitvoering van een tussen jou en BlueJack gesloten overeenkomst, kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt door derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een betaalprovider voor de afwikkeling van online betalingen middels het webshopgedeelte van de website, een door BlueJack aan te wijzen transportbedrijf voor het bij jou bezorgen van bestellingen en externe dienstverleners om je de diensten van BlueJack te kunnen bieden.

Bovendien is het mogelijk dat je je op de website aanmeldt voor nieuwsbrieven. De in het kader daarvan door jou verstrekte persoonsgegevens worden door BlueJack uitsluitend verwerkt om aan jou de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. Je kunt je voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Als je ooit een overeenkomst met BlueJack hebt gesloten, mag BlueJack je zonder voorafgaande instemming nieuwsbrieven toesturen indien deze nieuwsbrieven in overwegende mate betrekking hebben op diensten of producten die eerder door jou van BlueJack zijn afgenomen. Je kunt je voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de nieuwbrieven aangegeven wijze.

b) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van BlueJack.

c) Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BlueJack of van een derde, behalve wanneer je belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen BlueJack of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website of dienstverlening van BlueJack. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van jouw persoonsgegevens door de hostingprovider van BlueJack om haar dienstverlening, alsook de website en de e-mailvoorzieningen van BlueJack te kunnen exploiteren en het delen van jouw persoonsgegevens, waaronder naam en adresgegevens, met een administratiekantoor om de administratie en boekhouding van BlueJack te kunnen verzorgen.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van BlueJack toegang hebben tot je persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie BlueJack persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. BlueJack zal je persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van BlueJack vallen, evenals door BlueJack ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te respecteren. Voor zover BlueJack de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal BlueJack de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat je persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als BlueJack, zodat je persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

 

Cookies

BlueJack gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van jouw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Middels analytische cookies verzamelt BlueJack gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt BlueJack gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Je IP-adres wordt intussen gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in je internetbrowser te selecteren. Indien je het gebruik van cookies beperkt, is het wel mogelijk dat je de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten.

 

Veranderingen

Deze privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website en de dienstverlening van BlueJack. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen ten aanzien van de website en/of de bedoelde dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement. Wijzigingen in deze privacy statement worden aangeven door de versie en datum te herzien.

 

Je rechten

Je hebt het recht om BlueJack te vragen om inzage, wissing en rectificatie van je persoonsgegevens alsook om beperking van de jou betreffende verwerking. Voorts heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van jou verkregen toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval je in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door BlueJack alleen bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. BlueJack legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Vragen en feedback

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens door BlueJack, kun je contact opnemen met BlueJack. BlueJack helpt je graag als je vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door BlueJack of indien je je persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

 

BlueJack

Postbus 1014

1700 BA  Heerhugowaard

088-7868300

info@bluejack.nl

 

Privacy Statement versie 1.0 d.d. 01 juli 2020

 

 

 

BlueJack en Covid-19
BlueJack en Covid-19
Ook voor ons geldt dat de gezondheid van onze medewerkers en klanten op nummer één staat! Vanwege Corona/COVID-19 houden wij ons allemaal aan de RIVM richtlijnen. Meer informatie